MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 17/05/2017

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ

         

        Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün görevleri, 06/11/2014 tarihli ve 2014.5371.1165 sayılı  "Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi (2014/32)" ile  düzenlenmiştir.

       Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün kurulma amacı; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamaktadır.

İl koordinatörünün görevleri:

1. Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

2. HBBS’ ninişleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS’ de hasta hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

3. Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

4. Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.

5. Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.

6. İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

7. Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü hasta hakları kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütür. Sekretaryanın görevi:

1. HBBS üzerinden gelen başvuruları inceler. Eksik bulunan başvuruları sistem üzerinden iade eder.

2.Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi verir.

3.Başvuruları kurula sunar.

4.Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS' ye kaydeder. Kararın yer aldığı kurul üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuruya ekler.

5.Sekretaryaya yapılan hasta haklarına ilişkin başvurular HBBS' ye kaydeder.

6.Görev yaptığı kurula bağlanması uygun görülen sağlık tesisini HBBS üzerinden kurulla ilişkilendirir.