MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 01/06/2017

SİVİL SAVUNMA UZMANININ GÖREVLERİ

 1. Sivil Savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek
 2. Kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek
 3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak
 4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak
 5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak
 6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek
 7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek
 8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü vediğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
 9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek
 11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
 12. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun gereği Kurumun ve bağlı birimlerin Özel Güvenlik denetim ve takibini yapmaktır. hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek
 13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek
 14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak
 15. Kurumun denetimine tabi  kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek
 16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak
 17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak
 18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak