MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Yataklı Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

SAĞLIK,İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

ÖZEL YATAKLI BİRİMİ

1-Ruhsatlandırma sonrası ilk faaliyet belgesi düzenlemek

Uzman Halis ÇORAKÇI
(0324-2377272-Dahili-138)
Dr.Elif MERT İBİK (Dahili 139) Nihayet KUTLUK (Dahili-166)
Emel ERTÜRK (Dahili-166)
Hacer YÜCEL (Dahili-174)
Sultan TAN (Dahili-173)
İlknur UÇAR (Dahili-174)
Zeynep SERİNOL (Dahili-167)

2-Faaliyet izin belgesi iptali,yenilenmesi,hastanenin kısmi veya tamamının kapatılması ile ilgili işlemleri Bakanlığa sunmak.

3-Özel hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı değişikliğinin takibinin yapılması, ruhsatlandırılan özel hastanelerin ilk mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgelerinin düzenlenmesi işlemlerini yapmak.

4-Özel hastane faaliyet izin belgesine uzmanlık dallarının yatak sayısı değişikliği, yoğun bakım ve diğer ünite ve birimlere ait bilgilere ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek, cihaz sayısı değişimi, personel planlaması yapılmasına ilişkin işlemleri yapmak ve uygun görülmesi halinde ilavesini ve iptalini yapmak.

5-Özel hastane açılış ruhsatı ve faaliyet izin belgesinde (adres ve isim değişikliğine) yazılı bilgilerdeki değişikliklere ait talepleri değerlendirmek.

6-Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

Özel hastane açılış ruhsatı düzenlenen özel hastaneye faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemlerini yapmak.

7-Özel hastanelerin icra kararlarını kayıt altına almak.Mahkeme ve diğer kurumlara ait yazışmaları cevaplamak

8-Özel hastane ve tıp/dal merkezi birleşme işlemlerini Bakanlığa sunmak.

9-Özel Hastane İşletmelerinin devir işlemlerini yürütme.

10-Özel Hastanelerin kadro devir etme/devralma işlemlerini yürütme.(İl içinde)

11-Özel hastanelerle ilgili ÇKYS/SKYS modülü üzerindeki işlemlerin kaydını yapmak ve Bakanlığa bildirmek

12-Yabancı Sağlık Personeli başlayışlarını yapmak ve Bakanlığa bildirmek

13-Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastane ve bağlı binaları ile tıp merkezlerine faaliyet izin belgesi düzenlenmesi,

14-Faaliyetini askıya alma, durdurma ve kapatma, tekrar faaliyete başlaması ile ilgili işlemleri,Bakanlık onayına sunmak ve işlemlerini yürütmek

15-Özel Hastanelere ait her türlü şikayet başvurularını inceleyip,sonuçlandırmak

16-Özel Hastane personel ayrılış başlayış işlemleri

17-Özel Hastanelerin olağan ve olağan dışı denetimlerini yapmak.Denetim sonrası gerekli yaptırımları uygulamak.

18-Yoğun Bakım ünitelerin,Radyoloji müesseleri,FTR müesseseleri ve Tıbbi Laboratuar açılış,işleyiş ve tescil işlemlerini Bakanlığa sunmak.

19-İl Sağlık Müdürünün ve Başkanın verdiği diğer işleri yapmak