T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019-1 No’lu Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Kararı

Güncelleme Tarihi: 11/02/2019

  18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 17. ve 26. Maddeleri hükümlerince Müdürlüğümüzce oluşturulan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu, 31/01/2019 tarihinde toplanmıştır. Mezkur yönetmeliğin 21. Maddesi gereği ilimizde faaliyet gösteren özel ve kamuya ait diyaliz merkezlerinin rutin olarak 6 ayda bir yapılan cihaz artırım değerlendirilmesi için, hasta/cihaz oranlarının tespiti amacıyla veriler toplanmış 2019-1 No’lu kararlar alınmıştır.
    
Hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması için hasta dağılımı ve ilin coğrafi durumu göz önüne alınarak Bakanlığımızın 16.10.2009 tarih ve 39771 sayılı Onayı ile İlimiz 4 (dört) diyaliz hizmet bölgesine ayrılmıştır. Önceki dönemde komisyonumuzca cihaz artırımı uygun görülen diyaliz merkezlerine verilen cihaz artırımları bölge hesaplamalarına dahil edilmiştir.
    Diyaliz hizmet bölgelerinde merkezlerden alınan veriler ışığında, cihaz başına düşen hasta sayıları (Yönetmeliğin 21. Maddesi (a) bendinde belirtildiği üzere seropozitif hasta ve cihazlar, hastanelerin rutin diyaliz hizmeti dışındaki acil hizmetler için kullandıkları cihazlar hesaplamaya dahil edilmemiştir.) hesaplanmış olup (ek tablo). Değerlendirme neticesinde;   

1. Bölge (Mersin Merkez – Erdemli) 910 (dokuzyüzon) seronegatif hasta ve 211 (ikiyüzonbir) sero negatif cihaz ile (910/211) hasta/cihaz oranı 4,31 olarak hesaplanmış, hasta/cihaz oranı 4’ün üzerinde olduğundan 17(onyedi) cihaz artırımı ile oran 910/228=3,99 ile 4’ün altına düştüğünden 17(onyedi) cihaz artırımı yapılabileceğine,

2. Bölge (Silifke – Mut – Gülnar)  diyaliz hizmet bölgesinde cihaz artırımına gerek olmadığına,

3. Bölge (Anamur – Bozyazı –Aydıncık) 60 (atmış) seronegatif hasta ve 15 (onbeş) sero negatif cihaz ile (60/15) cihaz/hasta oranı 4,00 olarak hesaplanmış, hasta/cihaz oranı 4’ün üzerinde olduğundan 1 (bir) cihaz artırımı ile oran 60/16=3,75 ile 4’ün altına düştüğünden 1 (bir) cihaz artırımı yapılabileceğine,

4. Bölge (Tarsus – Çamlıyayla) 286 (ikiyüzseksenaltı) seronegatif hasta ve 64 (atmışdört) sero negatif cihaz ile (286/64) hasta/cihaz oranı 4,47 olarak hesaplanmış, hasta/cihaz oranı 4’ün üzerinde olduğundan 8 (sekiz) cihaz artırımı ile oran 286/72=3,97 ile 4’ün altına düştüğünden 8 (sekiz) cihaz artırımı yapılabileceğine komisyon olarak karar verilmiştir.

       Bölgelerde Hasta/cihaz oranları ile yapılan değerlendirme neticesinde;

  1. Bölge (Mersin Merkez – Erdemli) 17 (onyedi) cihaz artırımı yapılabileceğine,
  2. Bölge (Silifke – Mut – Gülnar) cihaz artırımına gerek olmadığına
  3. Bölge (Anamur – Bozyazı –Aydıncık) 1 (bir) cihaz artırımı yapılabileceğine,
  4. Bölge (Tarsus – Çamlıyayla) 8 (sekiz) cihaz artırımı yapılabileceğine       karar verilmiştir.

     İlgili cihaz artırımı uygun görülen bölgelerdeki diyaliz merkezlerinin mevzuat hükümlerince ilan tarihini takiben otuz gün içerisinde taleplerini İl Sağlık Müdürlüğüne iletmelerine komisyon olarak karar verilmiştir.