T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019

Verimlilik Birimi
a) Sözleşmeli il ve sağlık yöneticilerinin performans değe rlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda ; kamu sağlık tesislerinin kaynak kullanımının  ve hizmet sunumunun etkinlik  ve verimliliğini değerlendirmek.
c) Hizmetin etkin ve verimli sunumuna yönelik, değerlendirmeye yardımcı göstergeler belirlemek ve geliştirmek.
ç) İstatistik, analiz ve raporların sağlık tesisleri arasında karşılaştırmasını yapmak ve yayınlamak.
d) Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi adına uluslararası standartları araştırmak ve güncel uygulamaları  takip etmek.
e) Kamu hastanelerinde hizmet kalitesini ve klinik kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
f) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum,  panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı  ve/veya katılım sağlan1ak.
g) İl Sağlık Müdürü tarafından  verilen benzeri görevleri yapmak.