T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler İle Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen medikal depo ve stok yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin koordine edilerek yürütülmesini sağlar ve merkez teşkilatına gerekli bilgileri sunar. UZMAN
Umut BULUT
0533 953 30 14
0324 238 28 10 (440)

Hemşire Gözde SEVEN DEDEMOĞLU
0324 238 28 10 (444)
 Bağlı Sağlık Tesislerinin ihtiyaçlarını taşınır malzeme kodlarına göre ilaç, sarf malzeme ve laboratuar malzemesi gibi sınıflandırarak temel ihtiyaç listelerini hazırlamak, konsolide etmek ve temin edilmesi için ilgili makamlara sunmak.
 Alımı sonuçlanmış ve merkezi alıma konu olmuş her türlü tüketim malzemesi ve demir baş ürünlerin ihale sonrası takiplerini yapmak, sağlık tesisleri arasında koordinasyonu sağlamak. 
 Merkezi alıma ait ürünlerin bakiyelerini hizmet alımı yolu temin edilen, bağlı sağlık tesislerimizce de kullanılan web tabanlı takip programı ile kontrol atlında tutmak. Yine aynı program üzerinden, tesislerin sipariş taleplerini ve miktarlarını kontrol altında tutmak.
 Bağlı tesislerimizin stoklarını kontrol altında tutarak gerek kullanım alanı olmamasından, gerek miatlarının sürelerinin dolmasından kaynaklı malzemelerde olası kamu zararlarını ortadan kaldırmak için gerekli koordinasyonu sağlayarak devirlerin gerçekleşmesini sağlamak.
 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden Sağlık tesislerinde gerçekleştirilen taşınır işlemlerini takip ederek, raporlamak ve gerektiği takdirde ilgili makamlara sunmak.
 Bağlı sağlık tesislerimizde görev yapan TKY personeline belirli dönemlerde eğitimler vermek ve zaman gözetmeksizin danışmanlık yapmak.
 Bağlı Sağlık tesislerinin her türlü taşınır işlemlerini MKYS ve İş Zekâsı Karar Destek Sistemleri üzerinden analiz etmek.
 Verimlilik Karne Kriterleri arasında yer alan Stok Gün Düzeylerini takip ederek, gerekli uyarıları yapmak.
 Verimlilik Karne Kriterleri arasında yer alan MKYS-TDMS uyum durumunu kontrol ederek, gerekli durumlarda uyarıları yapmak.
 Verimlilik Karne Kriterleri arasında yer alan Muhasebe Gün Sürelerinin istenen 10 günlük sürenin altında tutmak için gerekli kontrolleri ve çalışmaları yapmak.
 Süresi bitmeyen ancak ihale miktarı biten ürünlerde iş artışlarının yapılması ve ihale takip programına yüklenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 Sağlık tesislerini yerinde değerlendirerek hem ana depoların hem de ara servis depolarının fiziki koşullar ve mevcut stoklar üzerinden denetlemelerini yapmak. 

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 MEDİKAL DEPO STOK YÖNETİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen klinik mühendislik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin koordine edilerek yürütülmesini sağlar ve merkez teşkilatına gerekli bilgileri sunar. UZMAN
Umut BULUT
0533 953 30 14
0324 238 28 10 (440)

Tıbbi Sekreter Hasan BAYAT
0324 238 28 10 (444)
 Bağlı sağlık tesislerinde ki tıbbi cihaz ile biyomedikal hizmetlerin yaşam döngüsü içerindeki kalibrasyon ve bakım gibi işlemler ile tedarik zincirine kadar her tülü işe ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 Bağlı Sağlık tesislerindeki Biyomedikal Depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personelin danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.
 Bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları kapsamında İl Tıbbi Cihaz Alımları Planlama Komisyonunda ve İhtiyaç Tespit Komisyonlarında görev almak.
Biyomedikal depo kapsamındaki tıbbi cihazlar ile biyomedikal teknik hizmetlerin bakım, onarım, kalibrasyon ve kurulum gibi süreçlerde teknik şartname, hizmet ifa ve muayene kabul süreçlerinde teknik uzman olarak görev almak.
 Biyomedikal depo kapsamındaki cihazların hurda ve kaynak geliştirme gibi süreçlerinde uzman teknik üye olarak görev almak.
Her türlü tıbbi gaz ve iklimlendirme sistemlerinde tedarik ve bakım süreçlerinde uzman üye olarak görev almak.
Tıbbi cihazlar ve Biyomedikal teknik servis tedarikçilerinin ilgili otoritelerce belirlenmiş UBB, ÜTS, satış ruhsatı ve yetki gibi kayıtlarını ve materyovijilans süreçlerini yürütür.
 Sağlık tesislerini yerinde değerlendirerek hem depolarda bulunana hem de ara servislerde bulunana her türlü tıbbi cihazın korunak ve kullanım koşulları üzerinden denetlemelerini yapmak.
 İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin öncelikle MKYS olmak üzere sağlık bilgi yönetim bilgi sistemlerinde tanımlanan biyomedikal envanter ve mühendislik hizmetlerine ait veri doğruluğunu sağlamak üzere ilgili birimler ile koordinasyonu sağlayarak düzenleyici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek.
 Akılcı stok yönetimi kapsamında atıl kapasitenin engellenmesi amacı ile il içi tıbbi cihaz planlamasını yapmak.
 Biyomedikal cihazların MKYS ye hizmet alım yolu ile elde edilen ve demirbaş niteliği olan  cihazlar için uygun ekranlara veri girişlerini yapılmasını sağlamak ve karekod-barkod uygulama iş ve işlemlerini takip ederek kontrol altında tutmak.

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 HASTANE ECZACILIĞI HİZMETLERİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen klinik mühendislik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin koordine edilerek yürütülmesini sağlar ve merkez teşkilatına gerekli bilgileri sunar. UZMAN
Umut BULUT
0533 953 30 14
0324 238 28 10 (440)

Sağlık Memuru Yüksel UÇAR,
0324 238 28 10 (443)
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli eczacıların ve eczane personelinin hastane eczacılığı hizmetler ve ilaç hazırlama ünitelerinin yönetimi konusunda, danışmanlık hizmeti sunmak, eğitimler vermek ve koordinasyonu sağlamak.
 İlaç hazırlama sistemlerinin bulunduğu özellikli ünitelerin yer aldığı sağlık tesislerinde hem ilaç hem çalışan güvenliğini kapsayacak şekilde bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak ilaçların hazırlanması, sunumu ve uygulanması süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 İlaç- ilaç ve ilaç-besin etkileşminleri, geçimsizlik, dar terapatik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nutrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler v.b. konularda sağlık personeline ilişkin eğitim dokümanı hazırlamak ve eğitimler düzenlemek.
 Bağlı Sağlık Tesislerinin ihtiyaçlarını sınıflandırarak temel ihtiyaç listelerini hazırlamak, konsolide etmek ve temin edilmesi için ilgili makamlara sunmak.
 Merkezi alıma ait ürünlerin bakiyelerini hizmet alımı yolu temin edilen, bağlı sağlık tesislerimizce de kullanılan web tabanlı takip programı ile kontrol atlında tutmak. Yine aynı program üzerinden, tesislerin sipariş taleplerini ve miktarlarını kontrol altında tutmak.
 Bağlı tesislerimizin stoklarını kontrol altında tutarak gerek kullanım alanı olmamasından, gerek miatlarının sürelerinin dolmasından kaynaklı malzemelerde olası kamu zararlarını ortadan kaldırmak için gerekli koordinasyonu sağlayarak devirlerin gerçekleşmesini sağlamak.
 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden Sağlık tesislerinde gerçekleştirilen taşınır işlemlerini takip ederek, raporlamak ve gerektiği takdirde ilgili makamlara sunmak.
 Bağlı sağlık tesislerimizde görev yapan TKY personeline belirli dönemlerde eğitimler vermek ve zaman gözetmeksizin danışmanlık yapmak.
 Bağlı Sağlık tesislerinin her türlü taşınır işlemlerini MKYS ve İş Zekâsı Karar Destek Sistemleri üzerinden analiz etmek.
 Verimlilik Karne Kriterleri arasında yer alan Stok Gün Düzeylerini takip ederek, gerekli uyarıları yapmak.
 Sağlık tesislerini yerinde değerlendirerek hem ana depoların hem de ara servis depolarının fiziki koşullar ve mevcut stoklar üzerinden denetlemelerini yapmak.
 Akılcı ilaç kullanımına ile ilgili olarak sağlık tesislerinde , hastane eczacıları ile yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağmak.
 Sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçların kayıtlarının düzenli tutulmasını sağmak, kontrol etmek.
 Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin yapılmasını kontrol etmek.
 Yarım kalan doz ilaçların yönetimi ve saklanma koşulları ile ilgili danışmanlık yapmak.
 Sağlık tesislerinde özellikli farmakolojik ürünlere ilişkin HBYS ikaz algoritmalarının bulunmasını sağlamak.

 

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Tesislerin klinik kodlamacı ihtiyacının belirlenmesi,  klinik kodlayıcıların görev yeri değişikliği ve şifre güncellenmesi ile ilgili konuları takip etmek. Mevlüt KURT
 UZMAN
0 324 238 28 10 (438)

Hemş. Aysel KAYIKCI ÇETİN
Dahili (437)
 Hastanenin TİG Veri Sistemine gönderdiği veri durumunun (eksik, yetersiz veri gönderimi ve hiç veri göndermeme) takibini yapmak ve hastanelerin kesintisiz TİG verilerini gönderimini sağlamak,
 Hastanelerin klinik kodlayıcı personel taleplerini almak ve değerlendirmek, klinik kodlayıcıların hastaneler arasındaki TİG klinik kodlayıcı şifre tanımlamaları işlemlerini yapmak,
 Genel Müdürlüğümüzce yapılacak eğitimlerde il genelinden katılımların koordinasyonu sağlamak,
 Hastane TİG verileriyle ilgili istatistik ve analiz çalışmalarını yürütmek, aylık düzenli raporlar oluşturmak ( hastanelerden ve tigkds.saglik.gov.tr adresinden elde edilen veriler kullanılarak),
 Hastaneler tarafından sunulan TİG ile ilgili görüş, öneri, problem ve çalışmaları toplamak ve Bakanlığa aktarılması sağlamak,
 Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan TİG değerlendirme çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, 
 TİG ile ilgili Bakanlığımız tarafından yayımlanan mevzuat, genel yazı ve güncel duyuruların hastanelere iletilmesini sağlamak.
 Genel Müdürlüğümüz ilgili daire başkanlığı ile iletişim halinde olmak,
 Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ve yapılmakta olan TİG çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğünün diğer birimlerinden ve hastanelerden verilerinin temin edilerek istenen formatta en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze iletmek,
 Ödeme alamayan Sağlık Tesislerinin TİG/TSİM  yatan hasta veri uyumunu kontrol etmek. Ödemelerle ilgili ve hastanelerin ürettiği TİG verileriyle ilgili  aylık istatistik ve analiz çalışmaları yapmak.  

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 SAĞLIK TURİZMİ VE ULUSLARARASI HASTA KOORDİNASYON BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Kamu Hastaneleri bünyesinde sağlık turizmi ile ilgili   her türlü tanıtım,  denetim, rehberlik ve takip işlemlerini yürütmek,   Mevlüt KURT
 UZMAN 
0 324 238 28 10 (438)

Hemş. Aysel KAYIKCI ÇETİN
Dahili (437)

 Kamu sağlık tesislerinin, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında verilecek sağlık hizmetlerine yönelik koordinasyonunu sağlamak, 
 Yabancı uyruklu hastaların ( Suriyeli- Iraklı vd. dahil) tedavi süreçlerine ilişkin sorunların çözümü  için gerekli kişi ya da kuruluşlarla iletişime geçmek, sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürütmek,
Sağlık Bakanlığı Yabancı Hasta Takip Sistemi üzerinde kamu hastaneleri genelinde veri takiplerini yapmak,  oluşabilecek hataların düzeltilmesini sağlamak, 
 Sağlık Tesisleri Yabancı Hasta Takip Sistemi kullanıcılarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmek,
 Sağlık Turizmi ve yabancı uyruklu hastalar ile ilgili gerekli istatistiki verileri tutmak, istenilen raporları hazırlamak ve gerektiğinde ilgili makamlara sunmak,
 Sağlık turizmi ve yabancı uyruklu hastalar( Suriyeli- Iraklı vd. dahil) ile ilgili mevzuatları takip etmek, bilgilendirme ve yazışmaları yapmak, evrak takibini sağlamak, 
 Suriye ve Iraklılara kamu hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin aylık verileri takip etmek, toplamak  ve il geneli kamu sağlık tesisleri verilerinin Genel Müdürlük Dinamik Veri Giriş Sistemine aylık girişlerini yapmak

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
 FATURALANDIRMA BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Sağlık tesislerinin doğru faturalandırma yapmaları yönünde gereken talimat ve çalışmaları düzenlemek.
Mevlüt KURT
 UZMAN 
0 324 238 28 10 (438)

Hemş. Aysel KAYIKCI ÇETİN
Dahili (437)
 Mevzuatlar hakkında değişiklikleri takip etmek ve bilgilendirme yapmak.
 Sağlık Tesislerinin aylık tahakkuklarını takip etmek
 Sağlık Tesislerinin faturalandırma ve fatura inceleme komisyonlarının denetim ve eğitim faaliyetlerini yürütmek
 Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sağlık tesislerimize başvuran hastalara sunulan sağlık hizmeti bedelinin doğru faturalandırılması ve sağlık hizmeti bedelinin tahsilatına yönelik tedbirlerin alınması, muhasebeleştirme de TDMS kayıtlarının doğru girilmesinin sağlanması yönünde gerekli talimatları oluşturmak. 

 


 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ VE MALİ HİZMETLER İLE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ BİRİMİ
FATURA İNCELEME KOMİSYONU
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Sağlık tesislerinin SGK Kapsam dışı faturaları ve özel ve üniversite hastanelerine sevk edilen Suriyeli hasta tedavi faturalarının incelenmesi için haftalık düzenli fatura inceleme komisyon toplantılarını organize etmek. Dağıtımını ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere ilgili tesislere gönderilmesini sağlamak.
Mevlüt KURT
 UZMAN 
0 324 238 28 10 (438)

Hemş. Aysel KAYIKCI ÇETİN
Dahili (437)
Mevzuata uygun olarak komisyon üyelerini belirlemek ve gerektiğinde güncelleme yapılması için gerekli onayı almak