T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İDARİ HİZMETLER
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Müdürlük ve bağlı birimlerinin genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.0 324 238 80 83
Cevahir Kesen ÜLKÜ (124)
Feride VAR (125)
Bedriye KURTDOĞMUŞ (127)
Bilgehan GÖREN (181)
Ahmet YILMAZ (182)
Hulusi GEZERGÜN (183)
Ruşide KULA (170)
Nuray AYMER (167)
Necla BAKAY - Fatma Ay (110)                     
Yasemin NEZİROĞLU - Ali TÜRKSEVEN (112)     
Hasibe AVCI (113)                                                   
Cengiz DUVAN - Ali DÖNMEZ (114)
 Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekı eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.
 AR-GE faaliyetlerini yürütmek.
 Personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak. Bakanlık ve İlgili birimlerden gelen eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç görülen durumlarda eğitim programlarının planlanması, uygulanmasının koordinasyonu ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan basın ve halkla ilişkiler, yangın-doğal afet planı, ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak ve yürütmek

 

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 MALİ HİZMETLER BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.Uzman İsa ÇOLAK (226)
V.H.K.İ Bahadır Şahin (225)
Tıb. Sekreter Eylem DİVANA (225)
V.H.K.İ. Bilal ÇÜRÜK (227)
 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri il düzeyinde yürütmek. Uzman Dursun DURU  (166)
 VHKİ Kürşat ŞAHİN  (165)
VHKİ Halil PINAR (165)
 Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerini belirlemek, demirbaşlarının satış, takip ve tahsil ile ilgili işlemlerini yürütmek. Gani ŞİMŞEK (119)
Musa DEMİR (119) 
Mustafa Özğül ÇEVİK (120)
Feyza ÇİÇEKLİDAĞ (120)
  Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. Ali SAKİN (122)
Çiğdem YARAÇ (123)
 İbrahim ÇELİK (123)
  Kamu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale ve ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek. 0 324 2377272
Alattin REÇBER (152)
Tennur GÜRSES (151)
Adnan DİNÇ (147)
Hikmet GÜRGÖZE (150)
Hakan ÇAKIR (148)
Aziz YAMAN - Halil VURAL (149)
 UzmanYekdal YILMAZ
 657 Personel Maaşları

 Döne Yurttaş (190)
 Aydın DİM (194)
 Faruk ŞAHİN (194)
 İşçi Maaşları ve Sözleşmeli Yönetici Maaşları Ali ÖZDEMİR (192)
 İşçi Maaşları, Sözleşmeli Yönetici Maaşları ve Stajyer Öğrenci Maaşları Yılmaz BEZEK (192)
4/B Maaşları Sungur TOKAY (191)
 Geçici Görev Yollukları Ayşe BOZ (220)
 Elif SOLGUN (193)
 4/C Maaşları İsmail AYTEN (195)
 Aile Hekimliği Maaşları Hakan ULU (221)
 Oğur YÜCEL (220)
 Mesut UYSALOĞLU (221)
 Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmet sunumunda ihtİyaç duyduğu mal ve hizmet taleplerini yürürlükteki mevzuatın usul ve esaslarına riayet ederek alımlarını gerçekleştirmek ve koordinasyonunu sağlamak.    Uzman Cevat ERTANGÜN  (158)
 *Tüm Doğrudan Teminler (22/d),
 *Halk Sağlığı Lab. Hiz. Alım Hakediş ve Ödeme İşlemleri.
 *112 Sarf Malz. Alımları
 Kadir KILIÇ (VHKİ) (159)
 *Sağlık Müdürlüğü 4734-4735 İhale ve sözleşmelerini yapmak.                                                                                         
*Müdürlüğümüze bağlı 112 ASHİ ve diğer yerleşkelerinin tespit edilen yerlerin Kiralama işlemlerini gerçeleştirmek.                                                                                                                       
*Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin Dozimetre Takip ve Ödemeleri gerçekleştirmek.
 Sibel ONGÜN (U.Hemşire) (161)
 *ASM lerin Hastaneler den almış olduğu Lab. Ve Görüntüleme Hiz. Alımlarının takibi ve Ödemelerinin gerçekleştirilmek.                                                                   
*Adana Halk Sağ. Lab. Su Tetkik Ödemelerini gerçekleştirmek.                                                         
*Birim Yazışmaları, 
 Aytül DEĞERLİ (VHKİ) (161)
 *Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol Birim Sorumlusu.                                         
*Strateji Geliştirme İl Faaliyet Planlarının Takibi.
 Hasan TANDOĞAN (Sağlık Memuru) (162)

 

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 MUHASEBE (DSS2)
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. Uzman Alpaslan KOÇ
 (0530 205 82 79)
 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.
 Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 Muhasebe birimini yönetmek.
 Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.