T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Meslekleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 SAĞLIK İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
 Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek  03242377272 
 Dr.Zehra YERLİKAYA  (UZMAN)
 Gülay AKDOĞAN (177)
 Behiye  İNAN  (176)
 Ayten SÜMER  (169)
 Özlem OKTAY (176)
 Ramazan UZDİYEN  (165)
 Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek 
 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak 
 Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak 
 Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek 
 Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak 
 İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak 
 Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek
 İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak 
 İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak
 Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak 
 Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış, kapanış işlemlerini yürütmek.
 İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.