İl Ambulans Servisi Başhekimliği
01 Ağustos 2018

 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 1)  İl Ambulans Servisi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, HEMŞİRE YASEMİN AYCAN


AABT HALİDE ELGİN

 0324 357 52 33 120
 2) Sağlık bakanlığından ve müdürlük tarafından yayınlanan güncel bilgileri, duyuruları ve resmi yazıları takip etmek, dosyalamak,yayınlanan geçerli dokümanları gerekli birimlere ve personellere duyurmak.Hizmet sunumuna yönelik izlenen göstergelere ilişkin analiz sonuçlarını değerlendirmek,
 3)  Sağlık Hizmetleri Kalite Standartlarına ilişkin Komuta Kontrol Merkezi,112 Acil Sağlık Hizmetleri  İstasyonları ve İdari birimlere yönelik  öz değerlendirme takvimini hazırlamak,öz değerlendirme planı hazırlamak,öz değerlendirme ile ilgili ekipleri kurmak ve öz değerlendirme turları yapmak,öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için çalışmalar başlatmak ve  üst yönetime rapor olarak sunmak,
 4) İl Ambulans Servisi üst yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile değerlendirme toplantıları yapmak,  
 5)  Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları kapsamında yer alan dokümanlara yönelik düzenleme yapmak. Dokümanları belirlenmiş bir kodlama sistemine göre tanımlamak, dokümanların güncelliğini sağlamak,bir önceki versiyonunu uygulamadan kaldırmak.Geçerli  dokümanları intranet ortamında ve/veya basılı kontrollü kopya olarak yayınlamak.
 6) Her ay tüm istasyonlar, KKM ve Başhekimliğin performans kriterlerine göre puanlarını hesaplamak,hesaplanan puanları rapor haline getirerek  dosyalamak, 
 7)  Dokümanları  kontrollü kopya olarak ASOS üzerinden yayınlamak.
 8)      Komuta kontrol merkezinin,112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının ve idari birimlerin panolara asılan dokümanlarına yönelik düzenlemeler yapmak, Panolara asılacak dokümanların asılma kurallarının tanımlandığı talimatta yazılan kuralların eksiksiz uygulandığını kontrol etmek, 
 9)  Çalışan Güvenliği Komitesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,
 10) Komitenin yaptığı çalışmalarla ilgili ''görüş ve öneri, memnuniyet'' anketlerini düzenlemek ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Personel görüşlerinin değerlendirilme yöntemini belirlemek, görüşlerin alınmasını sağlamak ve ilgili üst yönetime bildirim yapmak.
 11) İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmet Kalite Standartları eğitimini yapmak, Hizmet içi eğitimlerinin, Uyum eğitimlerinin düzenlemesini sağlamak,
 12)  Güvenlik raporlama sistemi oluşturmak.
 13)  Olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmak, müdahale gereken konularda Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatmak ve takip etmek, gelinen nokta konusunda üst yönetimden toplantı talep etmek ve sunum yapmak,
 14)   Hasta ve çalışan güvenliği açısından İlaç güvenliği, hastaların düşmesi, ambulans içi yaralanmaları, kesici-delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularında yapılan bildirimleri değerlendirmek,
 15)  İlaç yönetimine yönelik yazılı düzenleme yapmak, uygulamanın devamlılığını ve yönetimini sağlamak. İlgili birimi bilgilendirmek,
 16)   Tıbbi cihaz yönetiminin en iyi şekilde yürümesini sağlamak, sorumlu bir ekip kurulmasını sağlamak,  Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmasını sağlamak ve takip etmek,
 17)    El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programı hazırlanmasını sağlamak,
 18)  Hasta eşyalarının korunması, muhafaza edilmesi, teslim edilmesine yönelik yazılı düzenleme hazırlamak, hasta eşyası koruma ve muhafaza edilmesi konusunda birimleri bilgilendirmek,
 19)    Kurumda meydana gelebilecek olası acil durumlar için acil tahliye planlarını hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak,
 20)   Personele gerektiğinde en kısa zamanda ulaşabilmek ve görevlendirilmeler açısından personel bilgi dosyası bulunmasını sağlamak, dosyada İletişim bilgileri, çalıştığı bölümler, aldığı eğitimler gibi bilgiler bulundurulmasını sağlamak,
 21)   Vaka nakli için yazılı bir düzenleme bulundurmak ve nakil prosedürünü yönetmek,
 22)  Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik yazılı düzenleme bulundurmak,
 23)      Depoda sıcaklık ve nem takibi çizelgesi oluşturmak depo sorumlusuna talimatlarda da belirtilen talimatları,akış şemalarının uygulamasını takip etmek,
 24)    Çalışan memnuniyeti anketleri uygulamak. Anketleri uygulayacak kişileri belirlemek. Anket sonuçlarını  değerlendirmek.
 ASOS uygulamasında çıkan sorunları Bakanlıkta ki yetkililere ileterek çözüm bulunmasını sağlamaya çalışmak A.T.T.Fatih SARAÇ

V.H.K.İ. Ulvi Vedat TOKU

0324-2337485 (117)
 Ay sonlarında otomasyon sistemlerinden gerekli verileri alarak, düzenleyerek performans raporlarının düzenlenmesini sağlamak
 Bakanlık SAKOM ile bağlantılı bulunan video telekonferans(VTC) aygıtını kullanmak ve haftalık test görüşmesi yapmak
 Savcılıkça ve disiplin birimince yapılan soruşturmalara ilişkin sistem kayıtlarını temin etmek
 İl Sağlık Müdürlüğü birimlerince istenen muhtelif veri taleplerine karşılık olarak veri hazırlamak
 Diğer birimlerin bilgisayar veya diğer malzemeleri ile ilgili bakım ve tamirat çalışmalarına kıIavuzluk etmek veya müdahil olmak
 Komuta ve Kontrol merkezine giderek vakalar ile ilgili işlemlerde bulunmak
 Amirlerin verdiği işleri yapmak
 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Başbakanlık İletişim Merekezi (BİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer usullerde yapılan başvuruları değerlendirerek zamanında ve doğru olarak neticelendirip, başvuru sahibine başvurusu hakkında bilgilendirme yapmak, AABT. Sevgi GÜZEL           
 0324 357 52 33
 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen Tutanakları ve Şikayetleri değerlendirip,neticesinde ilgili kurumlara bilgilendirme yapmak.
 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Yardım Hizmetleri İstasyonlarında görevli personellerden gelen şikayet dilekçeleri ve tutanaklar değerlendirilip, neticelendiğinde ilgili kişilere bilgilendirme yapmak,
 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen bilgi-belge taleplerine ivedi şekilde cevap vermek,
 Vaka hizmetlerini takip etmek ve incelemek VHKİ O.Soner BOSTAN                                                 
Sağlık Memuru Özgür YILDIRIM
 ASOS 1 sistemi üzerinde güncel fiayat tarifelerini kontrol etmek ve güncellenmesi
 Vaka Hizmetlerinin medikal uygulamalarında uygunlukluklarını incelemek ve müdahalelerinin fiayat tarifilerini uygunluğunu incelenmesi ve hataların düzeltilmesi
 Vakaların İstasyonlarda zamanında girilmesi ve evrakların takip edilmesi ile vakalarının kapatılması sağlamak ve K.K.M ile vaka bilgilerinin düzenlenmesi, hataların düzeltilmesi
 112 Ambulans vakalarının SGK -Güvencesiz-Suriyeli ve Trafik Kaza vakalrının aylık ve yıllık istatislikleri hazırlanması.Aylık olarak Kalite Kontrol Birimine sunulması
 Vaka hizmetlerinin her ay sonu 1-3 arası son kontroller yapılması ve  kapatılmayan vakaların sonuçlandırılması için İstasyonlar ile iletişi kurularak Vaka Hizmetinin sonuçlandırılıp kapanış sonra faturalandırılması.
 Vaka hizmet faturalarının icmal olarak Gelir Tahhakuk İşlem Birimine verilmesi ve fatura suretinin  E-mail ile 112 Ambulan Başhekimliği onayı ile Daire Başkanlığına gönderilmesi
 ASOS 1 Faturaları ve icmallerin dosya arşiflenmesi
 Vaka hizmetlerinin günlük ve  hafatalık kontrollerinin ASOS 1 sistem üzerinden kontrolleri ve İstasyon sorumlularına bilgi güncelleme amaçlı yazı ile bilgilendirilmesi ve toplantı yapılması
 Başhekimliğin;  başta İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanlığı  olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurumlardan gelen tüm yazılara cevabi yazıların yazılması ve yazışmaların yürütülmesi.
 V.H.K.İ. Bedir UYSAL
V.H.K.İ. Şeyhmehmet KILIÇ

0324-2337485-127
 Tayini çıkan personellerin  tebligatının yapılması, görevden ayrılış  
yazıları ve ASOS üzerinden çıkış işleminin  yapılması.
 Geçici görevlendirmelerin takibi, tebliğ edilmesi.Ayrılış ve başlayış 
işlemlerinin yapılması. 
 Yeni atanan personelin başlayış işlemlerinin yürütülmesi, 
yazışmalarının  yapılması ve ASOS kaydının açılması.
 Personelin izin ve raporlarının ASOS Sistemine girişlerinin yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi.İzin ve rapor sonu personelerin başlayışlarının bildirilmesi.
 Gelen ve giden yazıların kayda alınarak dosyalanması ve arşivlenmesi.
 Personellerin özlük işleriyle ilgili yaptıkları tüm müracaatlarda işlemlerin yürütülmesi.
 Nöbet muafiyetli  personellerin  görevlendirilme yazıları 
ve işlemlerinin  takibi.
 Hava ambulansı ile ilgili vakaların Sağlık Bakanlığına bildirilmesi.
 1)Kurum arşivi  ile koordineli bir şekilde arşiv işlerinin yürütülmesini sağlamak. V.H.K.İ.Murat YÜKSEL
V.H.K.İ.Kadir KURNAZ
0324-2337485
 2)Dosya muhteviyatlarının hazırlanarak kurum arşivine teslimlerinin yapılması,
 3)Dosyalanmış evrakların SDP'ye göre incelenerek arşivlenmesi,
 4)Dosya ayıklama,sıralama ve numara verme, 
 5)Başhekimliğin verdiği mesleği ile ilgili diğer görevleri yapmak.
 Başhekimliğimize bağlı İstasyonların İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme ihtiyaçlarını belirlenip temin edilmesi. VHKİ Ömer DEMİR
 0 532 372 92 98   
 İl Sağlık Müdürlüğünce satın alma yoluyla temin edilen İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemenin gerekli muayene kabulünün yapılması, MKYS'ye girişinin yapılması ve ilgili depolara alınması
 Yıl İçinde depoların ısı ve nem kontrolerinin düzenli olarak yapılması.
 Depoda bulunan Yangın Tüplerinin aylık kontrollerini yapılması
 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin Kalite Standatlarına uygun depolanması ve muhafazasının sağlanması
 Bağlı Acil Sağlık Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme ihtiyaçlarının talep ve kullanım durumuna göre hazırlanıp ilgili isatasyonlara dağıtımının sağlanması
 Düzenli aralıklarla bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının depo stokları yerinde kontrol edilerek sayıları ve miadlerının ASOS sistemiyle eşitliğinin sağlanması
 Miadı yaklaşan İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerin gerek firma veya hastanelerden değişiminin sağlanması
 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme depolarının en az 3 (üç) ayda bir sayım yapılarak MKYS  ve ASOS ile eşitliğinin teyid edilmesi
 Yıl sonunda ilgili yılın İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme tüketim miktarları göz önüne alınarak bir sonraki yılın ihtiyaç miktarlarının belirlenip İl Müdürlüğümüze taleplerin bildirilmesi
 Komuta Kontrol Merkezinin ve  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının   nöbet değişimlerinin ve mesailerinin takip ve onayını yapmak. AABT Azime TORUN
0 324 233 74 85 (116)        

Tekniker Veli  ANĞIN
0 324 233 74 85 (133)
 Yıllık izinlerin takibi, İl dışı dilekçelerin takibi, İl dışı görevlendirmelerinin  ayarlamak 
 Günlük  görevlendirmelerin yapmak
 Anlık rapor ve izin alanların yerine personel ayarlanması ilave nöbet girişi yapmak
 İstasyonlardan gelen aylık nöbet listelerini düzenlemek ve onaylamak
 Aylık geçici görevlerin ayarlanması ASOS sisteminden tanımlamasının yapılması, Süt izinlerinin takipleri, doğum izinlerinin takibini yapmak
 Başhekimliğe bağlı olarak çalışan  Doktor,ATT, AABT, Şoför, Hemşire. ve   Hizmetli. kadrosunda bulunan personellerin takibi, il dışı tayinlerin kadrodan düşmesi, yeni başlayan personellerin  tüm bilgilerini alarak eğitim birimine yönlendirmek 
 Başhekimliğin personel ile ilgili verdiği kararları uygulamak, 
 İstasyon puantajlarının memur olarak  düzenlenerek  gerekli birimlere göndermek 
 İlçe sağlıklara her ay düzenli personel bildiriminin yapmak
 Başhekimlik ,KKM'de  ve istasyonlarda görev yapan tüm personelin döner sermaye çalışma günlerinin ,rapor ve izin alımlarının düzenlenmesi,kontrolünün yapılması ve dijital ortamında girişlerinin yapılarak ilgili birime göndermek , 
 İstasyonlardan gelen İşçi statüsünde çalışan personellere ait puantajların düzenlenmesi ve  ilgili birime gönderilmesi,Başhekimlik ve başhekimlik içindeki birimlerin aylık ve/veya  günlük yazışmaları,
 Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 1)İl dışı görevlendirme yolluklarının,eğitim yolluklarının,aylık harcırahlı geçici görevlendirme yolluklarının,istasyon denetim ve değerlendirme yolluklarının düzenlenmesini yapmak, HEMŞİRE SERAP ARICI
0324 357 52 33

 V.K.H.İ ŞERİF KEKLİK
(0542 439 3055)
 2)Geçici görev yolluğu bildirimi için gerekli olan raiç bedel formlarının, her yıl Otobüs Terminal İşletmesi Müdürlüğünden teminini sağlamak,
 3) Geçici görev yolluğu bildirimi için gerekli olan resmi evrakların EBYS üzerinden takibini yaparak dosyalamak. 
 Geçici görev yolluğu bildiriminde bulunan personel için yol harcırah formu düzenlemek, personelden ıslak imza alındıktan sonra başhekim yardımcısı ve başhekime imzalatmak,
 4)Düzenlenen geçici görev yolluğu bildirim formları için tutanak hazırlamak ve bu tutanakla beraber formları İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etmek, 
 5)Düzenlenen tüm formları digital ortamda her personel adına dosya oluşturarak kayıt altında tutmak,
 6)Düzenlenen tüm tutanakları tarayarak digital ortamda muhafaza etmek