overlay

İl Kalite Koordinatörlüğü


İl Kalite Koordinatörlüğü

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarını değerlendirmek , iyileştirmeye açık alanlarda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tespit etmek ve izlemek.
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteye ilişkin kurumsal amaç ve hedeflere yönelik yapılan faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
c) Sağlıkta  Kalite  Standartlarma  yönelik  iyi  uygulama  örneklerinin  paylaşılmasını sağlamak.
ç) İl sağlık müdürüne ve üst yöneticilere sunulmak üzere rapor hazırlamak.
d) Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde koordine etmek ve denetlemek.
e) İyileştirmeye esas eylem planlan ile sonuç raporlarını Bakanlığa iletmek.
f) Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden veya etmesi muhtemel olan olayları izleyerek bu olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere, istenmeyen olay bildirimlerine ilişkin süreçleri yönetmek.
g) Sağlıkta  Kalite Standartları  ile hasta  ve çalışan güvenliği  kapsamında oluşturulan Komite ve kurullarla koordineli bir şekilde risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
ğ) Hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamalarını yönetmek .
h) Ulusal Sağlık Sistemi veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.
ı) Kalite alanında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici, önleyici faaliyet önerilerini yönetime sunmak ve uygunsuzluklara yönelik kalite iyileş tirme faaliyetlerini takip etmek.
i) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
j) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ