İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi
17 Ekim 2019

İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi
a) İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde   birimlerle   koordineli   olarak   hazırlamak,  elde  edilen   verileri   analiz  etmek  ve
değerlendirmek.
b) Toplanan tüın verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
c) Müdürlük istatistiklerinin uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde üretilmesini ve üretilen ulusal/uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğini ve geçerliliğini  kontrol  etmek, güncel tutmak.
ç) Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileri istatistiksel yöntemler kullanarak incelemek, sınıflandınnak, özetleyerek raporlamak ve arşivlemek.
d) Veri derleme teknikleri ile sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik bilgi desteği sağlamak.
e) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak , görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu  hakkında sempozyum,  panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı  ve/veya katılım sağlamak.
f) İl Sağlık Müdürü tarafından  verilen benzeri görevleri  yapmak.