Disiplin İşlemleri Birimi
17 Ekim 2019

Disiplin İşlemleri Birimi
a) Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde , zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Personel hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hukuku hükümlerini, tabi oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663
sayılı  Sağlık   Alanında   Bazı  Düzenlemeler   Hakkında   Kanun   Hükmünde Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını  ve sürekli işçi olarak istihdam edilenler hakkında Belirsiz süreli iş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  
c) Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.
ç) 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak.
e) İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.
f) Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.
g) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
h) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.