Hastane Hizmetleri Birimi
17 Ekim 2019

Hastane Hizmetleri Birimi
a) Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurma ve işletme, gerektiğinde bunları birleştinne, ayırma, nakletme veya kapatma işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarında her türlü koruyucu,  teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
c) Sağlık kurum ve kuruluşları  bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, danışma, arındırma ve rehabilitasyon gibi merkezlerin yapılan planlamalara uygun olarak tesislerinin oluştuıulması ve faaliyet göstermesini sağlamak.
ç) Acil servis,  yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri,  travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar ceırnhi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurma, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
d) Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.
e) Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim vem1e veya isim değişikliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
f) Hastanelerin  personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini  ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.
g) İl düzeyinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
h) Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yüıütmek.
ı)  Evde  sağlık  hizmetlerinin  diğer  birimler  ile  koordinasyon  halinde  yürütülmesini sağlamak.
i) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
j) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin üniversiteler ile birlikte kullanılmasına yönelik veya iş birliği yapılmasına yönelik işlemleri yürütmek.
k) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
1) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.