İzleme , Değerlendirme ve İstatistik Birimi
10 Şubat 2020


İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

a) Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Toplum sağlığı merkezi/ ilçe sağlık müdürlüğü/ /entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek ,
c) Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
ç) İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek,
d) İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara swunak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
e) Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
f) Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendim1ek,
g) Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standaıilara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulw1mak,
ğ) Faaliyet alanlarıyla  ilgili hizmet  içi  eğitim  programı hazırlamak ve bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
h) II Sağlık Müdürü  tarafından verilen  benzeri görevleri yapmak.