Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
10 Şubat 2020

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
a) Anne ve bebek ölümleri inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerinin tespit edilmesi ve gecikme modellerine göre ölümlerin raporlamak, ilgili birimlerle birlikte değerlendiımek, önceliklendirınek, yerel çözümler ve stratejiler geliştirmek, geliştirilen çözümlerin hayata geçirilmesini takip etmek.
b) Evlilik öncesinde, gebelik, yenidoğan ve çocukluk döneminde gerçekleştirilen tüm tarama programlarının il genelinde ilgili sağlık kuruluşlarında sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak, lojistik süreçleri ve tarama programlarında saptanan şüpheli vakaları yönetmek , program  göstergelerini takip etmek.
c) 15-49  yaş  kadın,  gebe,  lohusa,  bebek,  çocuk  ve  ergen  izlemlerinin belirlenen   standartlara   uygun   olarak   uygulanmasını  sağlamak uygulayıcılara geri  bildirim vermek.
ç) Gebe, emzikli ve bebek/küçük çocuk beslenmesine yönelik doğru uygulamalarının yerleştirilmesinin sağlanması için ulusal politikalar ve programlar çevresinde yerel çalışmalar yapmak.
d) Anne, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ulusal politikalar ve programlar çerçevesinde ilin özelliklerine göre gerekli stratejileri belirlemek, uygulamak .
e) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında sağlık personelinin bilgi ihtiyacını belirlemek ve ulusal politikalar ve programlar çevresinde gereken eğitimleri düzenlemek.
f) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politi kalar ve programlar çevresinde halka yönelik eğitimler, farkındalık çalışmaları düzenlemek.
g) Evlilik ve gebelik öncesinde, gebel ikte, doğumda, lohusalıkta ve bebek çocuk sağlığının korunması ve geliştirmesi için sağlık kurum ve kuruluşlarında bireysel bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun ulusal politikalar ve programlar çevresinde verilmesini sağlamak.
ğ) Riskli gebeliklerin önlenmesi ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla ulusal politikalar ve programlar çevresinde yerel stratejiler belirlemek ve uygulamak.
h) Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve hizmet ihtiyacının ulusal politikalar ve programlar çevresinde karşılanmasını sağlamak, toplumun ve gençlerin bu alanda bilinçlenmesine katkıda buluım1ak için gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Okul sağlığı çalışmalarını, müdürlük içi ilgili birimler ve il milli eğitim müdürlüğü ile koordine etmek, çalışmaların izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
i) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin il genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında standart, etkili ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
j) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politika lar ve programlar çevresinde yürütülen çalışmaları il düzeyinde diğer ilişkili kurum ve kuruluşlarla koordine edilmesini  sağlamak .
k) Faaliyet alanında istatistiki bilgilerin toplanmasını, yerel araştırma ve ince leme lerin yapılmasını koordine ve kontrol etmek, il genelinde yürütülen programlarla ilgili verileri değerlendirmek, düzeltici faaliyetler  belirlemek  ve uygulanmasını  sağ lam ak.
1) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasım sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
m) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.