Toplum Sağlığı Birimi
10 Şubat 2020

Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Birimi
a) Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve entegre ilçe devlet hastanesi başhekimlikleri vasıtasıyla sunulmasını sağlamak.
b) Koruyucu diş sağlığı, adli tabiplik ve ölüm bildirim,  cezaevi, okul  ve toplu  yaşam alanları gibi yerlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri vermek veya verilmesini sağlamak.
c) Dezavantajlı  gruplara  (mevsimlik  tarım işçi ve aileleri, roman vatandaşlar  vs.) sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması, geliştirilmesi, izleme/değerlendirmesi ve koordinasyonunu  sağlamak.
ç) Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların  (aile sağlığı merkezlerince yürütülen hizmetler hariç) hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve izleme/değerlendiıme faaliyetlerini  yürütmek.
d) Toplum sağlığı hizmetlerini  değerlendirmek üzere bilişim projelerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine katkı sağlamak.
e) Toplwnun her kesiminin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması amacıyla hizmetin iyileştirilmesine yönelik bölgesel programların (Mobil Sağlık Hizmetleri vb.) uygulanması, geliştirilmesi, izleme/değerlendiımesi ve koordinasyonunu sağlamak.
f) Birinci basamak sağlık hizmetleri temel eğitimlerine katılacak personelin listesinin belirlenmesi ve envanterin tutulması ile halk sağlığı hizmetlerini yürüten personele verilecek "hizmet içi eğitimlerin" ilgili birimler ile birlikte planlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve izleme/değerlendiımesini  sağlamak.
g) Halk sağlığının geliştirilmesine yönelik düzenlenecek "halk eğitimlerinin" ilgili birimler ile birlikte planlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve izleme/değerlendirmesini sağlamak.
ğ) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde yer alan entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde hizmet sunumu ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
h) Görev alanı ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirmek.
ı) Sağlıklı hayat merkezleri tarafından sunulan hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
i) Aile  Hekimliği  Uygulama  Yönetmeliğinde yer  verilen  eğitimleri  yapmak ve/veya aile
hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının bu eğitimlere katılmasını sağlamak.
j) Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan araştırma taleplerini değerlendirmek.
k) Çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirmek üzere çok sektörlü ve çok paydaşlı program, eylem planı, proje, eğitim vb. faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamda sektörler arası ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
1) Toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
m) Birinci basan1akta çalışan personelin hizmet içi eğitimlerini yapmak ve istatistik kayıtlannı  tutmak.
n) Müdürlüğe bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarının iş ve işlemlerini koordine etmek.
o) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ö) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.