Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
10 Şubat 2020

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
a) Bulaşıcı , zoonotik ve vektöre! hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek,
b) Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.
c) Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak.
d) Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.
e) Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
f) Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacım belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.
h) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ı) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.