Sağlık Hizmetleri Birimi
17 Ekim 2019

Sağlık Hizmetleri Birimi
a) İl genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetle ri yürütmek , tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulamak.
b) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak.
c) İlaç, tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili Bakanlıkça belirlenen iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Bakanlıktarafındanbelirlenensağlıkturizmipolitikalarının   ildüzeyinde uygularımasını sağlamak, sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri yürütmek.
d) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemele ri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hizmet verecek sağlık tesislerinin yetkilendirme başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek ve sağlık alanında ikili iş birliği kapsamında ülkemize gelen ve tedavisi uygun görülen hastalara ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuata göre yürütmek.
e) İlde SHGM'nin görev alanındaki diğer iş ve işlemlerle ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.
f) Sağlık hizmeti ve sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesiyle ilgili her türlü başvuru ve şikayeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
g) İl genelinde organ ve doku nakli , kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık, yoğun bakım, tıbbi cihazlar gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuatı ve Bakanlık planlamaları doğrultusunda izin, ruhsat, tescil ve faaliyetlerine ilişkin işlemlerini yürütmek, bu hizme tleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak.
ğ) Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin, sağlık kabinlerinin ruhsat/uygunluk belgesi ve faaliyet işlemlerini yürütmek.
h) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri,  diyaliz , üremeye  yardımcı tedavi,  yanık, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili ünite ve merkezlerin ruhsat ve faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek.
ı) Kan  ve  kan  ürünlerinin  temini,  lojistiği  ve  etkin  kullanımı ile planlan1aları  yapmak  ve  Türk Kızılayı ile koordinasyonu sağlamak.
i) Organ Nakli Etik Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ ve Doku Nakil Koordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini yapmak.
j) İl  düzeyinde  doku  kuruluşları  ve  kordon  kanı  bankası  kuruluş  ve  faaliyetlerini yürütmek.
k) Organ ve doku nakli bilincinin ve bağışçı sayısının artırılmasına, beyin ölümü tespitinin ve kadavra verici sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
l) Yurt dışı tedaviye ilişkin  sağlık  kurulu  raporları  da dahil sağlık  raporları  ile ilgili işlemlerin ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülmesini sağlamak ve itiraz süreçlerini yönetmek.
m) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
n) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak