Çevre Sağlığı Birimi
10 Şubat 2020

Çevre Sağlığı Birimi
a) Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek , üretim, dağıtım ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak, görev alanıyla ilg ili ürünlerden numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.
b) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında iş yerlerinin izinlendirilmesine , bu iş yerlerinin ve uygulamalarının denetlenmesine ilişk in iş ve işlemleri yürütmek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
c) Yerleşim yerlerinde tüketime verilen içme kullanma suyu kalitesini izleme k amacıyla numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak, yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
ç) İçme-kullanma, doğal kaynak, içme ve doğal mineralli sular, havuz suları, yüzme suları, kaplıca sularına ve kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlere yönelik ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin  yerinde, zamanında ve etkili  bir şekilde yapılmasını sağlamak.
e) Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek , denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak.
f) Hizmetin   yürütülmesi   için  mevzuat   uygulamaları   ve  diğer   gelişmelerin  saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
g) Görev ve sorumluluğu kapsamında veri toplamak, toplanan verilerin ilgili sistemlere girişlerini yapmak, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.
ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlan1ak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştiıilmesini sağlamak.
h) Görev  ve sorumluluğu  kapsamında  ilgili  kurum  ve kuruluşlarla  işbirliği  yaparak gerekli önlem leri almak, aldırmak rapor hazırlamak ve gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek.
ı) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
.