overlay

Mersin Halk Sağlığı Laboratuvarı

 MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR SORUMLUSU
Fuatmorel Mahallesi, 28144 Sokak, No:3 Yenişehir/Mersin.
TEL:   0324 234 48 48, 0324 2370275, 0324 232 6402FAX: 0324 2353030, 0324 2345571
Hizmet Kapsamı: Mersin Halk Sağlığı Laboratuvarı Klinik Laboratuvar Hizmetini; Temmuz 2017 itibariyle 150 Aile Sağlığı Merkezi, 544 Aile Hekimine ve 13 Toplum Sağlığı Merkezine (Mersin Merkez ve İlçeler Toplam Sayı) vermektedir. Ayrıca Tüm Mersin geneline klinik dışı içme-kullanma suyu kontrol ve mikrobiyolojik denetim izleme, havuz suyu kontrol izleme ve yüzme suyu analizi hizmeti vermektedir.

Mersin Halk Sağlığı Laboratuvarı Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması kapsamında L2 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre laboratuvarımızda içme kullanma sularında kontrol analizleri ve mikrobiyolojik denetim izlemesi yapma yetkisine sahiptir. Klinik laboratuvarımızla Mersin, Çamlıyayla, Tarsus ve Erdemli ilçemizdeki aile hekimleri de dahil klinik laboratuvarlar hizmeti vermekteyiz. 

 GÖREV TANIMI
 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve radyolojik yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyan, salgınların önlenmesi ve izlenmesi için 13 gerekli analizleri yapan, su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrol ve ruhsatlandırılmasına esas analizleri yapan, teknik danışmanlık yapan, eğitim veren birimdir.
 Halk sağlığı laboratuvarları il merkezlerinde ve ihtiyaca göre belirlenecek İlçe merkezlerinde müdürlüğün teklifi ve Kurumun Onayı ile açılır. Bu laboratuvarlara Kurumca laboratuvar sorumlusu görevlendirilir.
İl merkezi nüfusu 1 milyondan fazla olan İl’lerde, müdürlüğün teklifi ve kurumun onayı ile birden fazla halk sağlığı laboratuvarı kurulabilir.
Halk sağlığı laboratuvarları fonksiyonlarına ve kuruluş yerlerine göre üç şekilde sınıflandırılır.
L1 tipi laboratuvarlar bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer İl’lere de hizmet vermek üzere kurulur.
L2 tipi laboratuvarlar İl merkezlerinde kurulur.
L3 tipi laboratuvarlar ise İlçe’lerde kurulur.
L1 tipi laboratuvarların hangi özellikli analizleri yapacakları ve bu analizler bakımından hangi İl’lere hizmet vereceği Kurum tarafından belirlenir. (3) Halk sağlığı laboratuvarlarının genel olarak görevleri şunlardır:
Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak, İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
 Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
 İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.
 Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün halk sağlığı açısından gerekli analizlerini yapmak. e) Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.
 Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.
 Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.
 Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
 Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
 Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.