T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/04/2018

 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak. 0 324 336 24 63

Birim Sorumlusu Bayram Ali GÜVELİOĞLU

Hemşire Tülay SELVİ

ATT Bahadır ŞAPAK
 Bölge ve il düzeyinde tatbikat organizasyonlarını planlamak ve yapmak.
 Bakanlığın bilgisi ve onayı ile afet ve acil durumlar ile ilgili ulusal ve uluslararası projelere katılmak, hazırlamak ve yürütmek.
  İnceleme makamından gelen hastane afet ve acil durum planlarını (HAP) standart denetleme formuna göre değerlendirmek ve onaya sunmak.
 HAP tatbikatlarını gözlemlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
 Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 Afet ve acil durumlarda görev yapacak UMKE timlerinin oluşturulmasını sağlamak.
 Meydana gelen afet ve acil durumlarda medikal kurtarma ve sağlık hizmetlerinin sunumunu ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık yapmak.
  Afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İl SAKOM) sekretaryasını yürütmek.
 İhtiyaç halinde olay yerine intikal ederek olay yeri yöneticisi gelene kadar olay yeri yönetimini sağlamak.
 Bakanlık onayı ile yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak.
  Bakanlığın izni ile ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak, icra etmek ve raporlamak.
 Toplumsal olaylarda alınan sağlık tedbirleri ile her türlü kitlesel insan hareketlerinde sağlık hizmeti verilmesi için  UMKE timleri oluşturmak.
 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik müdahale amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
 Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini koordine etmek.
 Birim envanterine kayıtlı ulaşım araçlarının her an göreve hazır halde tutulmasını sağlamak.
 Afet ve acil durumlarda kullanılacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemeleri her an göreve hazır halde tutulmasını sağlamak.
 Bakanlığın görev alanı dâhilinde yurt içi ve yurt dışından gelen yardım ekiplerinin/malzemelerinin kayıt altına alınmasını, gerektiğinde uygun merkezlerde görevlendirilmelerini/depolanmasını koordine etmek
Seyyar hastanelerin gerektiğinde ilgili kurumların desteğinde kurulumunu yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği içinde işletilmesini koordine etmek.
 Afet ve acil durumlarda müdürlüğün mevcut imkanlarıyla gerçekleştiremeyeceği personel ve malzeme naklini ilgili kurum/kuruluşlarla koordine ederek sağlamak.
  Görev alanı kapsamında Bakanlıkça belirlenen eğitimleri yapmak/koordine etmek.
Bakanlığın onayı ile afet ve acil durumlarda görev alacak sağlık personelinin yetiştirilmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim progrmları hazırlamak, uygulamak ve düzenlenen eğitimlere katılmak.
UMKE personelinin eğitimlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak.
Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan ve/veya onaylanan eğitim ve programları uygulamak. 
Hastane afet ve acil durum planlaması  (HAP) uygulayıcı eğitimini yapmak/koordine etmek. 
Birimin resmi yazışma işlerini yürütmek.
İlin afet ve acil durumlara ait veri envanterini hazırlamak. Birime ait tüm bilgilerin kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.  
Dijital verileri saklamak.
Sorumluluk alanındaki iş ve faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri takip etmek.
Birim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü malzemenin temin edilmesini talep etmek.